Potřebujete poradit?
  585 243 220

Po-Pá 10-17


Velikostní tabulka kola Specialized
Velikostní tabulka oblečení Specialized
Velikostní tabulka přileb Specialized


 


 

Ochrana dat

INFORMACE O OCHRANĚ DAT A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Obecné informace o zpracování osobních údajů, identifikace Správce

Společnost Czech bike marketing, s.r.o., se sídlem Masarykova 821/46, 77200 Olomouc, IČ: 26823390, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25874, (dále jen „Správce“), je a bude zpracovatelem Vámi poskytnutých osobních údajů. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. Zpracovávané údaje a rozsah jejich zpracování

Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze v rozsahu, v jakém byly předány Správci a rovněž pouze v souvislosti s účelem zpracování (viz. bod 3).

V případě poskytnutí doživotní, prodloužené, nadstandardní či zákonné záruky půjde o tyto osobní údaje:

·     Vaše jméno a příjmení,

·     Váš e-mail,

·     Vaše telefonní číslo

·     Vaše adresa.

V případě zasílání reklamních e-mailů, newsletterů a jiných obchodních sdělení s přehledem o novinkách a akcích značky Specialized

·     Vaše jméno a příjmení,

·     Váš e-mail,

·     Vaše telefonní číslo

·     Vaše adresa.

 1. Účel zpracování osobních údajů

Všechny Správci poskytnuté osobní údaje, je nutné zpracovat za účelem:

·     poskytnutí rozšířené a standardní záruky na vady rámu kola značky Specialized na limitovanou záruku doživotní (za podmínek blíže uvedených na stránkách www.bikecentrum.eu)

·     zasílání reklamních e-mailů, newsletterů a jiných obchodních sdělení s přehledem o novinkách a akcích značky Specialized,

·     další marketingové činnosti Správce.

 1. Zákonný důvod zpracování osobních údajů 

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 1. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté Správci na základě tohoto Vašeho souhlasu, budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou, danou poskytovanou zárukou k danému produktu, či jinou zákonnou povinností uchování dat.

 1. Osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje

Zpracování osobních údajů provádí Správce, popřípadě třetí osoby, které poskytují prostředky a záruky vhodného a řádného zpracování osobních údajů, zabezpečení osobních údajů a ochrany Vašich práv (dále jen „Zpracovatelé“). Zpracovatelé budou mít bezprostřední přístup k Vašim osobním údajům pouze po dobu nezbytně nutnou a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci zpracování. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Zpracovateli jsou:

·     poskytovatel softwaru WebConsult.cz – Internet & Marketing s.r.o.

·     jiní poskytovatelé - Specialized BV.

 1. Práva subjektů údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které podléhají zpracování, máte zejména následující práva:

·     právo být informován o zpracování svých osobních údajů,

·     právo na přístup k osobním údajům,

·     právo Vaše osobní údaje opravit či doplnit,

·     právo na výmaz osobních údajů (tzv. „právo být zapomenut“),

·     právo požadovat omezení zpracování,

·     právo požadovat přenesení údajů jinému správci,

·     právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,

·     právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, včetně profilování,

·     právo odvolat souhlas se zpracováním,

·     právo na přístup k osobním údajům,

·     právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,

·     další práva stanovená v příslušných právních předpisech.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Má-li subjekt zpracování osobních údajů pochybnosti o dodržení zásad obsažených v tomto dokumentu, popřípadě má-li podezření, že činností Správce osobních údajů dochází k porušování jeho práv, má právo podat stížnost na Správce osobních údajů u příslušného dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).​

 1. Kontaktování správce

Správce je možné kontaktovat buď písemně na adrese: Masarykova 821/46, 77200 Olomouc, nebo elektronicky:

 1. na e-mailové adrese: info@bikecentrum.eu
 2. pomocí datové schránky: zzvw7w2

Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti kontaktující osoby z důvodu zabezpečení ochrany osobních údajů, ze stejného důvodu může být veškerá komunikace mezi Správcem a kontaktující osobou monitorována.

 1. Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté ke zpracování budou zabezpečeny běžnými zabezpečovacími postupy a technologiemi, které však nemusí funkci zabezpečení splňovat 100 %, jelikož může dojít k odcizení, nabourání nebo zveřejnění databáze osobních údajů vedené Správcem.

Správce údajů musí bezpečnost uchovávaných údajů pravidelně kontrolovat a rovněž aktualizovat zabezpečovací technologie. V případě narušení bezpečnosti a možného zveřejnění osobních údajů subjektů, bude o tomto nebezpečí Správce subjekt osobních údajů neprodleně informovat, stejně jako Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě pseudonymizace osobních údajů pomocí kódu, hesla či jiného prostředku pseudonymizace, nese subjekt osobních údajů odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo zveřejnění takového prostředku ochrany.​